Velkommen til Seljord Personal

Seljord Personal AS er eit ressurssenter for arbeid og helse. 
Hovudoppgåva er å motivere arbeidssøkjarar slik at dei når sine mål. Dette gjer vi gjennom samtaler, kompetansekartlegging, arbeidstilpasning og jobbformidling med bistand. Vi legg og stor vekt på fysisk aktivitet og heilhetleg helseretta tenkning. Seljord Personal yter tenester til det lokale næringsliv og samarbeider med private og offentlege bedrifter i høve arbeidstrening og jobbformidling. På denne måten vert vi kjent med arbeidsøkjarane og kva ynskje og behov den enkelte har.
 

Read More

PRESSEMELDING

Samanslåing med Idea Kompetanse AS

Read More

PRESSEMELDING - Fusjon med Idea Kompetanse AS

Til kunder, leverandører og sammarbeidspartnere til Seljord Personal AS

Seljord Personal fusjonerer med IDEA Kompetanse AS

For mer Info, se link under

Pressemelding Fusjon

Read More