Avklaring / ARR

Avklaring er et fire ukers tiltak som skal bidra til individuell og systematisk kartlegging og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterliggere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Passer for deg har behov for å få hjelp til å kartlegge og avklare egne ressurser og muligheter til å komme i jobb eller for å finne ut hva som skal til for å stå i jobb.    

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er for deg som trenger å styrke arbeidsevnen og vil bidra til å gi deg noen verktøy til å håndtere helserelaterte eller psykososiale utfordringer. Det legges vekt på løsningsfokuserte aktiviteter og strategier for å fungere best mulig i jobb tross sykdom og eller skade.


JobbNå

JobbNå er et 34 ukers tiltak med 12 deltakere som startes puljevis og har et klart mål om jobb. Ungdom, minoritetsspråklige og langtidsledige arbeidssøkere med behov for tett oppfølging og tilrettelegging for å få eller beholde inntektsgivende arbeid er i målgruppen. Tiltaket tilbys per i dag i et samarbeid med Kvito.


VTA

Seljord Personal har 4 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Disse er tilknytt vår arbeidstreningsarena på Rokk kafe og Seljord vev og garnsenter.


Oppfølging

Oppfølgingstiltaket er et svært individuelt tilrettelagt tiltak og innebefatter fra moderat til mer omfattende bistand for å komme i eller beholde arbeid utfra den enkelte jobbsøker sine behov. Tiltaket har i utgangspunktet en varighet på 6 måneder, men kan forlenger ytterlige ved behov. 


AFT

Arbeidsforberedende trening (AFT) trer i kraft fra 1.1.2017 og vil være et helhetlig og sømløst tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne som trenger omfattende bistand for å komme i arbeid. Dette vil innbefatte både kartlegging, opplæring, arbeidspraksis og videre nødvending oppfølging.


Språkpraksis

Seljord Personal tilbyr arena for språkpraksis trening